Hiroyuki Shibata

Osaka Saiseikai Nakatsu Hospital