Kazuaki Kaitani

Tenri Hospital Hospital (Non-Academic)