Masahiko Takagi

Kansai Medical University Academic Setting